9. A pénzügyek területére vonatkozó legfontosabb hazai jogszabályok

iDevice ikon

1. 2007. évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról

2. 2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

3. 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

4. 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

5. 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

6. 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

7. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

8. 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

9. 2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról

10. 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről

11. 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

12. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

13. 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

14. 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

15. 2000. évi C. törvény a számvitelről

16. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

17. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

18. 1997. évi XXX. törvény a jelzálog hitelintézetről és a jelzáloglevélről

19. 1996. évi CXIII. törvény a lakás-takarékpénztárakról

20. 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

21. 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról

22. 1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

23. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

24. 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről

25. 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről

26. 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről

27. 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

28. 348/2004 (XII.22.) Korm. rendelet az árutőzsde, az értékpapírtőzsde és az elszámolóházak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

29. 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet a független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

30. 205/2004 (VI.30.) a fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet hatályba nem lépéséről

31. 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről

32. 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól

33. 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

34. 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

35. 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

36. 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

37. 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

38. 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól

39. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

40. 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

41. 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

42. 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

43. 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

44. 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

45. 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

46. 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

47. 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

48. 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról

49. 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól

50. 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól

51. 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről

52. 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről

53. A PSZÁF érdekkörébe tartozó pénzügyminiszteri rendeletek

54. 27/2007. (XII.20.) PM rendelet az összevont alapú szavatoló tőke és az összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról

55. 21/2007. (IX. 15.) PM rendelet a hitelintézetek befektetési szabályzatáról

56. 5/2007. (III.28.) PM rendelet a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról

57. 5/2006 (II.7.) PM rendelet a biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról

58. 53/2005. (XII. 28.) PM rendelet a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

59. 52/2005. (XII. 28.) PM rendelet a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

60. 36/2005. (X. 31.) PM rendelet a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról

61. 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet a piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról

62. 14/2005. (III. 30.) PM rendelet a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről

63. 25/2004. (IV. 28.) PM rendelet az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról

64. 5/2004. (II. 12.) PM rendelet a befektetési szolgáltató és a külföldi székhelyű befektetési szolgáltató magyarországi fióktelepe üzleti, szolgáltatási tevékenységéhez, a befektetési vállalkozás és hitelintézet kereskedési könyv vezetéséhez, az árutőzsdei szolgáltató és az elszámolóház szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

65. 33/2002. (XI. 16.) PM rendelet a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról

66. 12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

67. 11/2002. (II. 20.) PM rendelet a befektetési alapkezelők adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról

68. 9/2002. (II. 20.) PM rendelet az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatásról

69. 6/2002. (II. 20.) PM rendelet a befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a tőzsde tájékoztatási kötelezettségéről

70. 29/1998. (X. 21.) PM rendelet a kockázati tőketársaságok, a kockázati tőkealap-kezelők és a kockázati tőkealapok kockázati tőke befektetési tevékenységéhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségéről az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére

71. 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet a nagykockázatok és nagykárok határértékeiről

72. 44/1996. (XII. 29.) PM rendelet a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítéséről

73. 21/1998. (XII. 17.) GM rendelet a közraktárak igazgatási, szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól

74. 8/2007 (MK.64.) PM utasítás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról